مشاوره معنوی

 قیمت : 250000 ریال

 

معرفی انسان به عنوان موجودی در جستجوی معنایی برای زندگی؛ توسط دکتر ویکتور فرانکل (پایه گذار مکتب سوم روان درمانی وین با روش لوگوتراپی) ناشی تحمل رنجهای زندان آشویتس در جنگ دوم جهانی، سبب اقبال جهان به مفهوم معنویت گشت. به نحوی که امروزه پرداختن به سلامت معنوی مردم ، از جمله مباحث روز دنیا بوده و در تمام کشورها مورد اهتمام دولتها قرار دارد. واضح است که هر اندیشمندی بر اساس نگرش فلسفی خود به انسان و جهان، برای هدف از خلقت، چرایی رنجهای بشر، سر انجام عالم خلقت و مخلوقات آن، پاسخهایی ارائه کرده است. در این میان تنها ادیان ابراهیمی، بهترین سرنوشت را برای انسان ترسیم می‌کنند که با گسترش عدالت اجتماعی و بروز ملکات و فضائل اخلاقی در عصر ظهور منجی آخر الزمان همراه است. در آن هنگام بشرت دورانی سرشار از صلح و عشق و دوستی را تجربه می‌کند و این امر مایه امیدواری و خوش‌بینی برای تمامی معتقدین به ادیان بوده وتحمل رنجهای زندگی را با ایمان برای ایشان میسر و مقدس می‌سازد.

آنچه پیش‌روی شما عزیزان است حاصل تلاش یک و نیم دهه از عمر نویسنده و انجام  هفت مرحله تحقیاتی پیاپی است.  ابتدا ضمن مطالعه پیش فرضهای مدلهای مراقبت پرستاری، مدلهای جهانی مراقبت پرستاری تحلیل شد. به علت عدم توجه علم روز به مفهوم روح ملکوتی انسان،  مفهوم قلب از قرآن و روایات اقتباس شد. سپس مفهوم قلب سلیم به عنوان مفهوم سلامت، از منظر فلسفی اسلام، به عنوان  مفهوم مرکزی در طراحی مدل مراقبت معنوی قلب سلیم با روش گراندد تئوری به کار رفت. در مرحله بعدی ابزار بررسی عکس العملهای معنوی بیمار به بیماری طراحی و سپس برای هریک از پاسخهای معنوی دستورالعملهای مبتنی بر شواهد دینی و علمی ارائه شد.
در اجرای مدل بر بالین بیماران توجه محقق به ارائه مدل تجویزی قلب سلیم جلب شد تا اجرای مدل را تسهیل نماید. با توجه به تاکید اسلام عزیز بر حفظ سلامت به عنوان امانت الهی و ضرورت محاسبه نفس در هر روز از زندگی، و مسئولیت انسان برای تلاش در راه کمال و سعادت که هدف خلقت می‌باشد، جهت تهیه مدل آموزشی – تجویزی رسیدن به قلب سلیم، پس از تحلیل مدلهای اموزش بهداشت و مدلهای مراقبت، با توجه به سازهای مدل مراقبت معنوی قلب سلیم، الگوی مذکور طراحی و در بالین مورد استفاده قرار گرفت. فقدان منابع کافی علمی در زمینه چگونگی انجام مراقبتهای سلامت معنوی، و روش مشاوره معنوی بیماران  در کنار اهتمام اسلام عزیز بر محاسبه نفس و مسئولیت انسان در تهذیب نفس و درمان بیماریهای نفس، سبب شد تاکتاب حاضر جهت راهنمایی تمام بیماران و خانواده ایشان و نیز مراقبان و مشاوران معنوی بر مبنای مدل قلب سلیم نگاشته شود تا روش دستیابی به سلامت معنوی را تبیین نماید.

 

 

 

مولف: دکتر مینو اسد زندی

سال و نوبت چاپ : اول / 1395

قیمت : 250000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید