برای ناپلئون قلبم                                                    قیمت : 60000 ریال

 

شعله بی طاقت بود

سوزاند مرا

شب شعر گفت که عاشق شده

عاقبت راند مرا

عشق از جانب او سوی دلم نقشه کشید

نقشه اش خواندمو

سوزاند مرا

شعله زیباتر از آن بود

که خاموش شود در چشمم

چشم من سوی رخش خیره شد و

رفت، او راند مرا...

 

 

 

مولف: دکتر مریم نقدی

سال و نوبت چاپ : اول / 1395

قیمت : 60000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید